Chuyên gia: Trung Quốc đang cơ cấu quân đội của mình để hại người Mỹ