Chuyên gia: Trung Quốc thông qua các luật và xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ thời chiến