Cổ đạo nhân sinh: Thôi Tư Căng bày diệu kế, phá án oan cứu người vô tội