Cơ quan lập pháp Pennsylvania, Arizona, Michigan sẽ tổ chức điều trần công khai về cuộc bầu cử