Cơ quan Liên Bang thông báo tiêm vắc xin bắt buộc đối với nhân viên thuộc Chức vụ 38