Cơ quan lương thực Liên Hiệp Quốc: 25 triệu tấn ngũ cốc tồn đọng bị chặn xuất cảng khỏi Ukraine