Cố vấn mới về Covid-19 của Nhà trắng thúc giục mở cửa lại trường học