Cố vấn TT Trump được bầu làm điều hành Ngân hàng Phát triển Liên Mỹ