Có xuất thân và nền tảng văn hóa khác nhau — nhưng họ đều có chung thông điệp: Chúng ta cần sống theo chân, thiện, và nhẫn