Cốc Ái Lăng tiết lộ đang làm việc cho nỗ lực đấu thầu đăng cai Thế vận hội Mùa Đông của Hoa Kỳ