Coi nhẹ sự tàn bạo của Trung Quốc chỉ khiến bộ máy đàn áp của họ phát triển