Công bố cờ cảnh sát Trung Cộng, thể hiện bản sắc ‘vệ đảng quân’