Công nghệ chuỗi khối có vai trò trung tâm đối với tiền kỹ thuật số của Trung Cộng trong tham vọng bá chủ toàn cầu