Công nhân Mỹ nghi lây Covid-19 sang 8.000 con chồn