Công ty bảo hiểm lớn nhất của California tăng giá sau khi tạm dừng các hợp đồng vào năm ngoái

Sau khi được tiểu bang chấp thuận mới đây, State Farm sẽ tăng giá gia hạn hợp đồng ở California trung bình 20% cho mỗi chủ nhà.