Công ty chip Trung Quốc mất 4 tỷ USD sau cảnh báo cấm vận của Mỹ