Công ty đầu tư Hoa Kỳ đưa ra thách thức hệ thống luật pháp của Trung Quốc