Công ty Huarong Trung Quốc đạt được gói cứu trợ của nhà nước, sau khi thua lỗ kỷ lục hơn 100 tỷ NDT