Cứ 4 người Ấn Độ thì ít nhất một người có thể đã nhiễm Covid-19