Cử tri Cộng Hòa – Dân Chủ thu hẹp khoảng cách ở các bang chiến địa