Cử tri Illinois: ‘Bạn không sắp đặt một tổng thống, bạn bầu ra một tổng thống’