Cử tri khởi kiện việc 1,2 triệu phiếu bầu bị vứt bỏ ở Michigan