Cuộc bầu cử khốc liệt năm 2020 sẽ không bao giờ được giải quyết