Cuộc bầu cử Nghị viện Âu Châu dự kiến sẽ thúc đẩy Liên minh Âu Châu tiếp tục chuyển hướng sang cánh hữu