Thỉnh nguyện trước Nghị viện Âu Châu: ‘Cuộc diệt chủng lạnh’ cần phải được ngăn chặn trước khi quá trễ