Cuộc sống không nhất thiết phải hoàn hảo, 85 điểm đôi khi tốt hơn 100 điểm