Cựu mục sư người Mỹ nói về thế giới bên kia sau khi nghiên cứu hơn 1,000 trường hợp trải nghiệm cận tử