Cựu ngoại trưởng Pompeo nói TT Biden “đã đề ra một nghị trình xã hội chủ nghĩa, cấp tiến” trong bài diễn văn nhân dịp 100 ngày tại vị