Cứu người tích đủ Tiên duyên, lương sĩ cuối cùng có thể phiêu nhiên xuất trần