Cựu PTT Mike Pence: Đảng Dân Chủ sử dụng các phiên điều trần về ngày 06/01 để đánh lạc hướng chú ý khỏi ‘nghị trình thất bại’ của họ