Cựu Thủ tướng Lý Khắc Cường được cho là mất liên lạc với thân nhân sau khi xuất hiện ở Đôn Hoàng