Cựu TT George W. Bush: Trump có quyền theo đuổi việc kiện tụng bầu cử