Cựu TT Trump hiện nhận được sự ủng hộ của đa số nghị sĩ Đảng Cộng Hòa trong Quốc hội

Không có ứng cử viên Đảng Cộng Hòa nào khác có được mức độ ủng hộ tương tự của các thành viên dân cử trong Quốc hội