Cựu TT Trump: Hy vọng người dân Hoa Kỳ ‘nhớ đến’ ông khi họ được chủng ngừa