Cựu TT Trump từ bỏ quyền xét xử nhanh chóng trong vụ kiện về bầu cử ở quận Fulton