Đã có 23 tỉnh/thành tại Việt Nam thay đổi lịch học phòng dịch Covid-19