Đã đến lúc Hoa Kỳ cần có lập trường mạnh mẽ hơn chống lại Trung Quốc