Đa số cử tri của Đảng Cộng Hòa, Đảng Dân Chủ ủng hộ Quân đội Hoa Kỳ bảo vệ Đài Loan