Đại hội đồng LHQ thông qua nghị quyết ngừng bắn, đại sứ Israel nói văn kiện này ‘không đề cập đến Hamas’