Đại kiện tướng cờ tướng Trung Quốc phơi bày sự hủ bại của quan chức cao cấp ngành thể dục thể thao