Đại Kỷ Nguyên, The BL không có mối liên quan với The Epoch Times