Đài Loan yêu cầu tham gia vào Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc trong bối cảnh đại dịch