Đại Phật rửa chân thiên hạ loạn, dự ngôn Lưu Bá Ôn đưa ra lời chỉ dẫn