Đại sứ Burns: ĐCSTQ vẫn không ngừng đánh cắp tài sản trí tuệ từ các công ty Hoa Kỳ ở Trung Quốc

Trung Quốc Cộng sản muốn thay thế Hoa Kỳ ‘trở thành quốc gia thống trị toàn cầu … Chúng ta không muốn điều đó xảy ra,’ ông Burns nói.