Đại sứ Hoa Kỳ: Chính quyền Trung Quốc đang dẫn đầu thế giới về bức hại tín ngưỡng