Đại sứ Hoa Kỳ tại Trung Quốc sẽ từ chức vào tháng 10 tới