Đại sứ Nicholas Burns: Hoa Kỳ tập trung tăng cường các liên minh xung quanh Trung Quốc

Đại sứ Hoa Kỳ tại Trung Quốc nhận định về “một cuộc chiến tư tưởng” giữa nền dân chủ và chủ nghĩa độc tài.