Dân biểu Đảng Cộng Hòa Andy Ogles giới thiệu các điều khoản đàn hặc ông Biden và bà Harris