Dân biểu Mike Johnson: Mục tiêu đàn hặc là quy kết tất cả cử tri của ông Trump thành tội phạm