Dân biểu Mo Brooks: “Điều chúng tôi thực sự cần là những thượng nghị sỹ ký vào chỗ trống”